Gå til hovedinnholdGå til søk

Vilkår og betingelser

1: Arrangør / reisegaranti 
Hi North AS er arrangør av reisen med ansvar som nærmere spesifisert under.

2: Påmelding / betaling 
Påmelding skal skje direkte til arrangøren via bookingsystem, epost, melding på facebook eller telefon.
Påmelding er først bindende for begge parter når bestilling har skjedd via ovennevnte kanaler og betaling er mottatt. Ved arrangement under kr 10.000 forfaller beløpet til betaling i sin helhet ved bestilling. Ved arrangement over kr. 10.000 forfaller 50% til betaling ved bestilling, resterende minimum 60 dager før gjennomføringsdato. Vi gjør oppmerksom på at enkelte turer har egne betingelser (Svalbard).
Fra betaling (depositum) er mottatt gjelder reiseavtalen mellom partene, og arrangørens betingelser er gyldige. Arrangøren er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

3: Avbestilling fra kunden 
Avbestilling må skje skriftlig (med brev eller e-post). Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi turens pris minus nedenstående prosentandel til dekning av våre tap i forbindelse med avbestillingen.
Avbestillings omkostninger avregnes etter følgende satser:

3.1. Gruppebestillinger, 10 deltakere eller flere i en bestilling:
– Mer enn 60 dager før avreise: Full refusjon
– 59-30 dager før avreise: 50 % refusjon
– Færre enn 30 dager og ved ikke oppmøte: Ingen refusjon
Reduksjon av gruppen inntil 10% inntil 14 dager før avreise (minimum 10 deltagere gjelder).

3.2. For individuelle bestillinger, 1-9 deltakere i en bestilling:
Kortere aktiviteter (dagsturer eller kortere):
– Ved avbestilling inntil 8 dager før aktivitet: 90 % refusjon
– Ved avbestilling 0-7 dager før aktivitet eller ikke oppmøte: Ingen refusjon

3.3. Pakketurer/lengre turer:
– Mer enn 60 dager før avreise: Full refusjon
– 59-30 dager før avreise: 50 % refusjon
– Færre enn 30 dager og ved ikke oppmøte: Ingen refusjon

Avbestilling av en tur må skje skriftlig til post@hinorth.no.

For tilbakeføring av beløp må vi ha opplysninger om navn, adresse, nasjon, kontonummer, navn og adresse til bank. Informasjon om BIC/SWIFT og IBAN behøves for refusjon til bankkontoer utenfor Norge.

4: Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er arrangøren ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.

5: Arrangørens ansvar 
Hi North AS er ansvarlig operatør. Selskapet handler på vegne av andre selskap og overnattingssteder som inngår i turoppleggene, og kan ikke holdes ansvarlig for noe som vedkommer ovennevnte, eller forsinkelser eller tap, skader eller kostnader som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss også retten til, med tanke på deltakernes sikkerhet og komfort, å justere turprogrammet underveis. Turdeltakerne må være forberedt på mulige justeringer i programmet, men arrangøren vil prøve å gjennomføre reisen så nær det som er beskrevet som mulig. Arrangøren forbeholder seg retten til å benytte andre transportmidler og overnattingssteder enn oppgitt i programmet.

6: Deltagerens ansvar  
Deltageren er selv ansvarlig for å sette seg inn i programmet og vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på arrangementet. Deltageren er forpliktet til å si fra om helseforhold som kan ha betydning og eventuelt oppsøke lege. Deltageren må ha med seg nødvendig utstyr og klær, rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren. Hi North AS forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kravene ikke er tilfredsstilt, deltageren er en trussel for sikkerheten for seg selv eller er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Deltageren må da selv bære omkostninger ved hjemreise og vil ikke få refusjon for hele eller deler av arrangementet. Deltageren kan i spesielle tilfeller gjøres erstatningspliktig.

7: Prisendringer 
Det tas forbehold om at prisene kan endres uten varsel. Turens pris kan kun endres frem til 20 dager før avreise som følge av uanmeldte endringer i offentlige avgifter, og skatter, eller transportkostnader. Om slik prisøkning utgjør mer enn 10 % av reisens pris gir det kunden rett til avbestilling med full refusjon.

8: Avlysning / programendring 
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse enhver avgang frem til avgangsdato som følge av force majeure, værforhold eller liknende omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll og umuliggjør reisens gjennomføring. Arrangøren forbeholder seg også retten til å kansellere avganger der minimumsantallet på turene ikke er innfridd. Skulle en kansellering forekomme på grunnlag ovennevnte forhold begrenser refusjonen seg opp til det beløp som er innbetalt av kunden til arrangøren. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

9: Reklamasjon og krav 
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for Hi North AS personell som vil forsøke å rette eventuelle feil.

Videre må krav eller innsigelser gis i skriftlig form til Hi North A/S innen 30 dager etter at hendelsen oppstod. Mislighold i denne forbindelse kan innebære at hendelsen kan påvirke kundens rettigheter. Hvis ikke annet er innbefattet i gjeldende lov, er kundens krav foreldet dersom sak ikke er startet innen to år etter at turen opphørte.

Om kunden mener arrangørens svar er urimelig, kan man innen fire uker bringe saken inn for Pakkereisenemda NRF, Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo.

10: Jurisdiksjon og rettslig behandling 
Ethvert søksmål mot arrangør skal reguleres etter norsk rett. Kjøperen aksepterer Oslo Tingrett som Verneting.

11: Forsikring 
Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Vi har stilt garanti til Reisegarantifondet, boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, i henhold til Pakkereiseloven.
Arrangøren understreker at deltagelse på firmaets arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

12: Trykkfeil 
Det tas forbehold om trykkfeil på Hi North`s nett- eller facebookside, så vel som i trykket eller annet skriftlig materiell.

13: Fotografering 
Som deltaker på turer i regi av Hi North AS kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i våre publikasjoner, i sosiale media eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.